Responsabilitat – GALATZÓ TRAIL

CLÀUSULES DE RESPONSABILITAT

El participant entén que competir a l’esdeveniment GALATZÓ TRAIL 2021 implica l’ús de zones públiques, carrers i altres infraestructures utilitzades per altres persones, vehicles de transport, etc. El participant és conscient dels perills que comporta l’activitat, entre d’altres: trànsit de vehicles, accions d’altres competidors, espectadors, personal de l’esdeveniment, infraestructures muntades, condicions climatològiques i el propi estat de salut físic i/o mental del propi participant. El participant assumeix que té les competències, l’entrenament i l’experiència suficient per participar de manera segura en l’esdeveniment.

El participant certifica que es troba en bona forma física, que ha entrenat de forma suficient per superar la prova física i que no hi ha prescripció mèdica que aconselli la no participació en l’esdeveniment.

El participant es compromet a seguir les normes de l’esdeveniment i tot el que estableix l’organització, seguint les instruccions que li dirigeixi l’equip d’organització, els jutges, cossos de seguretat i emergències en l’esdeveniment i voluntaris. L’incompliment de qualsevol de les normes pot dur a l’expulsió de l’esdeveniment i la desqualificació (en qualsevol moment).

El participant es compromet a fer servir el dorsal de l’esdeveniment que li serà lliurat per part de l’organització i a dur-lo situat en el lloc establert (visible). El participant es compromet a fer ús d’un xip de temps oficial de l’esdeveniment. En el cas que l’organització així ho anunciï, haurà de tornar un cop finalitzada la cursa.

En cas que l’esdeveniment sigui cancel·lat o suspès per qualsevol motiu, o tenguin lloc circumstàncies personals que l’impedeixin participar o completar l’esdeveniment, el participant accepta que la tarifa d’inscripció no és reemborsable.

Amb l’acceptació de l’entrada en l’esdeveniment, per la present el participant fa saber a marmessors, administradors, hereus, familiars, successors i cessionaris el següent:

Per la present renunciï, alliber i descarrec de tota la responsabilitat per mort, discapacitat, danys personals, danys a la propietat, robatori de propietat i qualsevol altre risc previsible, reclam o acció de qualsevol tipus (inclosa negligència) sigui el que sigui i passi el que passi, en qualsevol moment, des de, o en connexió amb, directament o indirectament, la meva participació en l’esdeveniment, a les següents persones o entitats: els organitzadors de l’esdeveniment, els funcionaris i el personal de l’esdeveniment, els gerents de les instal·lacions i/o propietaris, patrocinadors d’esdeveniments, voluntaris …

Reconec que els organitzadors de l’esdeveniment es reserven el dret de modificar el circuit anunciat o l’hora d’inici (a la seva absoluta discreció).

El participant dóna el seu consentiment per rebre qualsevol tractament mèdic que es consideri necessari en cas de lesió, accident o malaltia durant l’esdeveniment, i permet que aquesta informació es transmeti als organitzadors de l’esdeveniment o a tercers (segons ho considerin necessari els organitzadors de l’esdeveniment)

L’organització es compromet a proporcionar mesures de control destinades a prevenir possibles robatoris d’estris personals dels participants. En qualsevol cas, tots els participants eximeixen els organitzadors de l’esdeveniment de qualsevol responsabilitat pel que fa a danys, desgast, robatori, etc. de qualsevol equip esportiu o possessions personals que els participants puguin portar i deixar abans, durant o després de l’esdeveniment en l’àrea de guarda-roba, així com qualsevol altra instal·lació o àrea proveïda pels organitzadors per a la celebració de l’esdeveniment o activitats relacionades. En participar en la competició, cada participant accepta indefectiblement el contingut d’aquesta clàusula.

Clàusules de protecció de dades

CALVIÀ, a 8 de novembre del 2019.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FUNDACIÓ CALVIÀ 2004, amb CIF G57253262 i domicili social situat a JULIA BUJOSA SANS, BATLE, 1 07184 CALViÀ (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder gestionar la seva inscripció per a la participació en les proves esportives organitzades per l’entitat.

En compliment amb la normativa vigent, FUNDACIÓ CALVIÀ 2004 informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert. Addicionalment, FUNDACIÓ CALVIÀ 2004 informa que serà necessari el tractament de les seves dades de salut FUNDACIÓ CALVIÀ 2004 informa que procedirà a tractar les dades conforme a l’existència del seu consentiment. Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb les finalitats esmentades anteriorment. FUNDACIÓ CALVIÀ 2004 informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FUNDACIÓ CALVIÀ 2004 es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@fundacioncalvia.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Consentiment per utilitzar  la imatge

D’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, necessitam el teu consentiment per utilitzar les imatges captades, en concret per:

  • Poder publicar les imatges, vídeos i resultats de l’esdeveniment en els mitjans de comunicació oficials i en els de les entitats col·laboradores de la gestió: pàgines web, xarxes socials, fullets, cartells, revistes, etc.
  • Poder publicar les imatges, vídeos i resultats de l’esdeveniment en altres mitjans de comunicació: pàgines web, xarxes socials, premsa escrita, televisió, et
  • Poder transferir les imatges, vídeos i resultats a altres entitats que gestionen o participen conjuntament en esdeveniments esportius organitzats per la FUNDACIÓ CALVIÀ.
  • Poder dur a terme accions publicitàries i de promoció de l’esdeveniment, promocionar esdeveniments futurs o per a la promoció de productes o serveis associats a patrocinadors i col·laboradors en l’esdeveniment.

Per dur a terme la inscripció en l’esdeveniment GALATZÓ TRAIL (en qualsevol de les seves curses) és necessària l’acceptació explícita per part del participant d’aquestes clàusules.

Avís Legal *

El participant accepta els Termes i condicions d’ús, la clàusules de privacitat, d’ús de dades i imatges en els termes i condicions establerts anteriormente.El participant reconeix que els organitzadors de l’esdeveniment tenen l’absoluta discreció en l’adjudicació de premis, premis en diners o premis de tercers i complirà plenament i sense impugnació totes les decisions dels organitzadors de l’esdeveniment. El participant ha llegit tota la informació de seguretat de l’esdeveniment, les regles i condicions detallades en el formulari d’inscripció i accepta complir aquestes regles i condicions en tot moment.